ARCHI­TEC­TUUR

BOUW

INRICH­TING

Van archi­tec­to­nisch ontwerp tot reali­sa­tie en inte­ri­eur­in­rich­ting. Eltink heeft alles in huis om de werk­plek of woning van uw dromen te creëe­ren.

ARCHI­TEC­TO­NISCH ONTWERP

Eltink is uw part­ner als het gaat om de nieuw­bouw of verbou­wing van uw huis of bedrijf. Wij denken met u mee en komen met slimme oplos­sin­gen. Tijdens het ontwerpro­ces advi­se­ren wij over zaken als vloe­r­af­wer­king, trap­pen, verlich­ting en de kleur van uw wanden. Vervol­gens maken wij de beno­digde teke­nin­gen en vragen desge­wenst de juiste vergun­nin­gen aan.

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Eltink combi­neert ontwerp en prak­ti­sche uitvoe­ring. Hier­door zijn de lijn­tjes kort en de kwali­teit hoog. Wij verta­len het ontwerp direct naar mate­ri­a­len en gebou­wen waar­door bouw­kos­ten al in een vroeg stadium inzich­te­lijk zijn.

Door­dat onze bouwers direct aange­stuurd worden werken wij effi­ci­ën­ter met minder over­head. Dit vertaald zich in een gestroom­lijnd bouw­pro­ces met lagere project­kos­ten.

INTE­RI­EUR­IN­RICH­TING

Door slim met ruimte en inrich­ting om te gaan creëe­ren wij een pret­tige werk- en leef­om­ge­ving. Wij zorgen voor een passend ontwerp. Of het nu gaat om woon­wen­sen, werk­plek­ken, tafels, stoe­len of speci­aal­werk, wij bieden een uitge­breide collec­tie die aansluit bij uw behoefte.

Wij houden tijdens de ontwerp­fase al reke­ning met inte­ri­eur­wen­sen. Door deze totaal­vi­sie zijn wij in staat om archi­tec­to­ni­sche elemen­ten te combi­ne­ren met bouw­kun­dige ingre­pen om zo het inte­ri­eur­ont­werp te verster­ken.

Eltink werkt onder andere voor de volgende opdracht­ge­vers.

CONTACT­GE­GE­VENS

Greb­be­dijk 4a
6702 DG Wage­nin­gen

0345 68 37 00

info@eltink.com

h

KvK 62415727

NEEM CONTACT OP